turystyka śląskie

Badanie ankietowe dotyczące turystyki na Żywiecczyźnie

Program Sieciowych Produktów Turystycznych Żywiecczyzny

Stowarzyszenie AGLOMERACJA BESKIDZKA pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Opracowanie Programu Sieciowych Produktów Turystycznych Żywiecczyzny na obszarze oddziaływania marki turystycznej Beskidy w oparciu o potencjały dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego oraz różnorodności biologicznej.

W związku z tym zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym – Państwa głos jest bardzo ważny.

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie opinii turystów oraz mieszkańców powiatu żywieckiego na temat jego unikatowych cech w wymiarze turystycznym. Wyniki ankiety posłużą do opracowania “Programu Sieciowych Produktów Turystycznych Żywiecczyzny na Obszarze Oddziaływania Marki Turystycznej Beskidy”.

Ankieta ma charakter anonimowy.  Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Ankieta dla mieszkańców powiatu żywieckiego

Ankieta dla turystów 

Celami szczegółowymi Projektu są:

− zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez włączenie w przygotowanie i rozwój sieciowych produktów turystycznych,

− zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oparty o potencjał turystyczny,

− wykreowanie sieciowych produktów turystycznych opartych o potencjał dotychczas
nie wykorzystywany turystycznie i/lub wykorzystywany nie w pełni,

− efektywne budowanie trójsektorowego partnerstwa w obszarze turystyki pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Kluczowym efektem realizacji projektu będzie gotowa do sprzedaży zsieciowana oferta podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi, obiektów turystycznych z terenu powiatu żywieckiego funkcjonująca jako wspólny produkt turystyczny Żywiecczyzny.

W ramach projektu opracowana zostanie mapa Sieciowego Produktu Turystycznego Żywiecczyzny oraz analiza popytu dla projektów planowanych do realizacji przez uczestników projektu, tj. przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego Żywiecczyzny.

Projekt przyniesie realne korzyści, jeśli działania realizowane będą z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców powiatu żywieckiego oraz turystów odwiedzających Żywiecczyznę w zakresie oferty turystycznej regionu.


Przeczytaj również