turystyka śląskie

Cele

Śląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie działające w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999.

Regionalna organizacja turystyczna województwa śląskiego założona została m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Powiat Cieszyński, Miasto Gliwice, Beskidzką Izbę Turystyczną, Górnośląską Izbę Turystyki, Polską Izbę Turystyki Oddział Śląski, biura podróży i oddziały PTTK. Po długotrwałym procesie legislacyjnym, dnia 26.02.2004, uzyskano wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Śląska Organizacja Turystyczna została powołana dla kreowania atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region oraz zwiększeniu dochodów z turystyki, w szczególności poprzez realizację następujących celów:

 • inicjowanie i koordynowanie działań marketingu turystycznego Województwa Śląskiego
 • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem informacji turystycznej
 • inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej na obszarze województwa śląskiego
 • współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki
 • integracja środowisk turystycznych Województwa Śląskiego poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, a w szczególności turystycznym samorządem gospodarczym, stowarzyszeniami działającymi w sektorze turystyki i innymi organizacjami i przedsiębiorcami
 • inicjowanie i wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki
 • podejmowanie i realizowanie działań w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska

Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej – jak już wspomniano – jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Za cel stawiamy sobie kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia. Do realizacji owych celów mają się przysłużyć następujące działania:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
 • prowadzenie banku informacji i regionalnego systemu informacji turystycznej w oparciu o centra i punkty „IT”
 • gromadzenie i przetwarzanie danych o Województwie Śląskim
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi
 • działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw
 • udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych
 • organizowanie imprez studyjnych
 • przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych w zakresie turystyki
 • koordynowanie kalendarza imprez turystycznych
 • badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej
 • podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych.

Statut Ślaskiej Organizacji Turystycznej