Cele

Śląska Organizacja Turystyczna to jedna z 16 regionalnych organizacji turystycznych (ROT) w Polsce. Rozpoczęła swoją działalność w marcu 2005 roku. Organizacja działa jako stowarzyszenie zrzeszając w swoich szeregach członków organizacji. Członkiem stowarzyszenia są zarówno jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) jaki przedstawiciele branży turystycznej  i innych organizacji turystycznych. Głównym celem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku województwa śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region oraz zwiększenie dochodów z turystyki, w szczególności poprzez:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
 • prowadzenie regionalnego systemu informacji turystycznej w oparciu o centra i punkty „IT”
 • udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych
 • organizowanie imprez studyjnych
 • badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej.
 • inicjowanie i koordynowanie działań marketingu turystycznego Województwa Śląskiego
 • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem informacji turystycznej
 • inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej na obszarze województwa śląskiego
 • współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki
 • integracja środowisk turystycznych Województwa Śląskiego poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, a w szczególności turystycznym samorządem gospodarczym, stowarzyszeniami działającymi w sektorze turystyki i innymi organizacjami i przedsiębiorcami
 • inicjowanie i wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki
 • podejmowanie i realizowanie działań w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska

Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej – jak już wspomniano – jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Za cel stawiamy sobie kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia. Do realizacji owych celów mają się przysłużyć następujące działania:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
 • prowadzenie banku informacji i regionalnego systemu informacji turystycznej w oparciu o centra i punkty „IT”
 • gromadzenie i przetwarzanie danych o Województwie Śląskim
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi
 • działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw
 • udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych
 • organizowanie imprez studyjnych
 • przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych w zakresie turystyki
 • koordynowanie kalendarza imprez turystycznych
 • badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej
 • podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych.

Statut Ślaskiej Organizacji Turystycznej