turystyka śląskie

Informacja dot. kontroli

W dniach 5-23 listopada 2010r. odbyła się w biurze ŚOT kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przedmiotem kontroli było wykorzystanie dotacji budżetowych na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w rok 2010r. przyznanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 listopada 2010r. NIK pozytywnie oceniła wykonanie przez ŚOT zadania zleconego przez MSiT w 2010r. oraz wykorzystanie przeznaczonej na ten cel dotacji. W ocenie NIK wydatki sfinansowane dotacją były zgodne postanowieniami umowy o dofinansowanie i dokonano ich gospodarnie.


Przeczytaj również