turystyka śląskie

Jak tworzyć ROT-y i LOT-y

Zasady te precyzują: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1990 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.

Z tym, że: – członkami tych organizacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 – nadzór nad tymi organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, – organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji ich celów i przedmiocie określonym w ich statutach. Fakt, że przepisy znowelizowanej Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej są przepisami szczególnymi do zapisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach – oznacza między innymi to, że regionalne i lokalne organizacje turystyczne mogą działać w formie stowarzyszenia, przy czym mogą skupiać jako członków zwyczajnych, a nie tylko wspierających także osoby prawne (art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej). Osoby prawne zgodnie z ogólnymi przepisami w tym zakresie uczestniczą w tych stowarzyszeniach poprzez swoje organy. Tworzone na tych zmodyfikowanych zasadach regionalne i lokalne organizacje turystyczne (stowarzyszenia) w liczbie co najmniej trzech mogą utworzyć związek stowarzyszeń. Bardzo istotną kwestią funkcjonowania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w formie stowarzyszeń jest prowadzenie przez nie działalności gospodarczej. W tym zakresie istnieje też modyfikacja w odniesieniu do przepisów ogólnych Ustawy prawo o stowarzyszeniach, gdyż w ustawie ogólnej mówi się, że stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a uzyskany z tej działalności dochód może być przeznaczony na realizację celów statutowych. W odniesieniu zaś do regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych przepis stanowi, iż mogą one prowadzić działalność w rozmiarach służących realizacji ich celów i w przedmiocie określonym w ich statutach. Ten ostatni zapis oznacza, że statut musi ściśle określać przedmiot działalności stowarzyszenia na zasadzie którego działają regionalne i lokalne organizacje turystyczne, za pomocą którego chce osiągać środki na działalność statutową. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przedmiot działalności po nowelizacji Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym musi być zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności. (Szczegółowe informacje na stronach POT: www.pot.gov.pl) Regionalne Organizacje Turystyczne to organizacje powstałe na mocy współpracy samorządu terytorialnego i lokalnej branży turystycznej. Ich członkami lub udziałowcami (w zależności do formy organizacyjno – prawnej) są: -Marszałek Województwa -stowarzyszenia gmin lub ich związki, powiaty, atrakcyjne turystycznie gminy (docelowo LOT-y) – przedstawiciele lokalnej branży turystycznej zrzeszonej i reprezentującej swoje interesy w postaci stowarzyszenia i inne zainteresowane rozwojem turystyki województwa podmioty Warunkiem niezbędnym dla uznania danej organizacji za Regionalną Organizację Turystyczną jest: – przystąpienie do organizacji Marszałka Województwa, – przystąpienie do ROT jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego i lokalnej branży turystycznej – podpisanie umowy o współpracy z POT.


Przeczytaj również