turystyka śląskie

Kończy się termin nadsyłania zgłoszeń na konkursu na Certyfikat POT!

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnym etapie konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Na zgłoszenia czekamy do 13 sierpnia. Decyduje data wpłynięcia do siedziby ŚOT.

Kto zdobędzie certyfikat POT?

W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia zgodne z definicją produktu turystycznego* w poniższych kategoriach:
1) Produkt turystyczny – Wydarzenie – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
2) Produkt turystyczny – Impreza – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
3) Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
4) Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
5) Produkt turystyczny – Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretna lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

W poprzednich edycjach konkursu wśród wyróżnionych przez POT produktów turystycznych były m. in. Zabrze – miasto turystyki przemysłowej oraz cykliczne imprezy – Festiwal „Śląskie Smaki”® i Tydzień Kultury Beskidzkiej. Certyfikat otrzymał również Szlak Zabytków Techniki, który dodatkowo w 2008 roku został uznany za najlepszy produkt turystyczny w kraju i wyróżniony Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Czy kolejne produkty turystyczne województwa śląskiego powtórzą ten sukces? To zależy również od Państwa.

Złoty Certyfikat POT jest przyznawany produktom turystycznym, które otrzymały w poprzednich latach Certyfikat POT.

Śląska Organizacja Turystyczna czeka na sugestie dotyczące produktów turystycznych, które mają wziąć udział w konkursie do połowy sierpnia. Zgłaszać je mogą samorządy terytorialne i gospodarcze, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, instytucje i twórcy produktów turystycznych, stowarzyszenia i fundacje turystyczne oraz przedsiębiorcy i organizatorzy turystyki. Formularz zgłoszenia oraz regulamin konkursu są dostępne w załącznikach poniżej. Wnioski należy przesłać mailem (karolina.jarosz@silesia-sot.pl), bądź pocztą (Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice).

Trzy produkty turystyczne, które zostaną zgłoszone do etapu ogólnopolskiego, wybierze – powołana przez Zarząd ŚOT – Kapituła Konkursowa. Decyzja Kapituły zostanie ogłoszona na początku września.

Informacji o regionalnym etapie konkursu udziela Karolina Jarosz (karolina.jarosz@silesia-sot.pl, tel. 32 207 207 3).

* Produkt turystyczny: – Wydarzenie – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni. – Impreza – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki. – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy. – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą. – Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretna lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Kryteria merytorycznej oceny zgłoszeń są następujące:
1. Atrakcyjność produktu turystycznego z punktu widzenia turystów (ocena własna członka Kapituły na podstawie doświadczenia zawodowego w turystyce)
2. Oddziaływanie na zjawisko sezonowości (termin realizacji i długość funkcjonowania produktu w ciągu roku)
3. Dostępność, różnorodność, spójność oferty turystycznej produktu turystycznego na rynku turystycznym w kraju i za granicą (stopień komercjalizacji produktu turystycznego)
4. Efektywność montażu finansowego na rozwój produktu (m.in. różnorodność źródeł i sposobów finansowania, wielkość nakładów)
5. Dynamika ruchu turystycznego związana z produktem turystycznym
6. Zgodność ze Strategią Marketingową Polski oraz regionalnymi programami rozwoju produktów turystycznych
7. Sposób funkcjonowania i perspektywy dalszego rozwoju (m.in. kwestie własności, zarządzania, współpracy – sieciowość)
8. Generowanie rozwoju ekonomicznego obszaru produktu turystycznego
9. Przygotowanie formalne wniosku.


Przeczytaj również