turystyka śląskie

POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI

Otwarcie Szlaku Cysterskiego

Turnieje rycerskie, konkursy rodzinne, jarmark ekologiczny i średniowieczna muzyka na żywo - te i wiele innych atrakcji czekają na uczestników wielkiego rodzinnego pikniku, który już w najbliższą sobotę, 5 listopada, odbędzie się w opactwi...

Informacje ogólne

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski”. Całkowity koszt projektu to ponad 36 mln zł.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie 20 podmiotów w tym: 4 wojewódzkich jednostek samąrzadu terytorialnego, 12 gminnych jednostek samorzadu terytorialnego oraz 4 regionalnych organizacji turystycznych.

Partnerami w Projekcie są:

 • Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Lider Projektu,
 • Samorząd Województwa Opolskiego,
 • Samorząd Województwa Śląskiego,
 • Samorząd Województwa Małopolskiego,
 • Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
 • Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,
 • Śląska Organizacja Turystyczna,
 • Małopolska Organizacja Turystyczna

Lider Projektu koordunuje realizację Projektu pomiędzy Partnerami i instytucją wdrażającą POT zgodnie z zapisami w Porozumieniu Partnerskim z dn. 29.06.2010 oraz zapisami umowy o dofinansowanie Projektu z dn. 30.09.2010r. Województwo Małopolskie partycypuje w realizacji zadań sieciowych. Pozostałe województwa – Opolskie i Śląskie oraz Regionalne Organizacje Turystyczne pełnią rolę doradczą i konsultacyjną.
Partnerami inwestycyjnymi w Projekcie są gminy na terenie których znajdują się obiekty cysterskie i pocysterskie.

W województwie dolnośląskim są to gminy:

 • Gmina Kamienna Góra – Krzeszów,
 • Gmina Męcinka – Słup,
 • Gmina Kamieniec Ząbkowicki,
 • Gmina Miasto Świdnica,
 • Gmina Bardo,
 • Gmina Trzebnica,
 • Gmina Miasto Jelenia Góra,
 • Gmina Legnica,
 • Gmina Wołów.

W województwo opolskim:

 • Gmina Jemielnica

W województwie śląskie:

 • Gmina Kuźnia Raciborska z obiektem pocysterskim w Rudach

W województwie małopolskim:

 • Gmina Jodłownik z obiektami pocysterskimi w Jodłowniku i Szczyrzycu

Procentowy udział inwestycyjny w Projekcie gmin województwa dolnośląskiego:

 • Gmina Kamienna Góra – 5,50%,
 • Gmina Męcinka – 2,33%,
 • Gmina Kamieniec Ząbkowicki – 5,61%,
 • Gmina Miasto Świdnica – 0,86%,
 • Gmina Bardo – 9,12%,
 • Gmina Trzebnica – 15,87%,
 • Gmina Miasto Jelenia Góra – 16,32%,
 • Gmina Legnica – 7,79%
 • Gmina Wołów – 3,00%

Procentowy udział inwestycyjny w Projekcie gmin województwa opolskiego:

 • Gmina Jemielnica – 4,92%

Procentowy udział inwestycyjny w Projekcie gmin województwa śląskiego:

 • Gmina Kuźnia Raciborska – 19,23%

Procentowy udział inwestycyjny w Projekcie gmin województwa małopolskiego:

 • Gmina Jodłownik / Województwo Małopolskie – 9,44%

Główne cele projektu zakładają podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i województw w nim uczestniczących, a także promocję w kraju i zagranicą pocysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską.

Unikatowość projektu polega przede wszystkim na wyjątkowej randze obiektów zlokalizowanych na szlaku cysterskim w czterech województwach. W większości są to obiekty najwyższej klasy – perły architektury głównie barokowej. Poza tym w obiektach tych znajduje się tysiące wysokiej klasy zabytków ruchomych. Stworzenie Szlaku Cysterskiego stanowić będzie także element koncepcji zarządzania otoczeniem obiektów, co umożliwi starania o wpisanie wytypowanych obiektów pocysterskich na listę światowego dziedzictwa kulturowego „UNESCO”. Projekt zakłada również stworzenie systemu informacyjno-promocyjnego – infokiosków i bazy internetowej oraz spójne oznakowanie trasy, obiektów i elementów infrastruktury turystycznej pod jedna marką. W ramach projektu zostanie uruchomiony system GPS do promowania oraz informowania o szlaku i obiektach.

Całkowita wartość Projektu – 36 803 890,48 PLN. Całkowita wartość wkładu własnego Partnerów – 9 878 557,9 PLN.Koszty kwalifikowalne dla Projektu wynoszą 31 536 250 PLN. Dofinansowanie na poziomie 85% – 26 805 512, 50 PLN. Koszty kwalifikowalne wkładu własnego Partnerów – 15% – 4 730 437,5 PLN

W ramach projektu będą realizowane następujące inwestycje:

 • budowa 21 parkingów przy obiektach pocysterskich o łącznej powierzchni ok. 50 tyś. m²,
 • budowa 15 sanitariatów,
 • budowa 9 punktów informacji turystycznej,
 • łączny całkowity koszt zadań inwestycyjnych: 29 297 541,30 PLN
 • łączny koszt kwalifikowalny zadań inwestycyjnych: 24 149 420,82 PLN oraz zadania sieciowe
 • wytyczenie przebiegu szlaku głównego i pętli lokalnych,
 • badania ilościowe i jakościowe ruchu turystycznego,
 • budowa infokiosków – 49 instalacji,
 • oznakowanie obiektów pocysterskich – 160 tablic,
 • oznakowania drogowe: E 22a, E 22b, E 22c – 400 znaków,
 • promocja krajowa i międzynarodowa,
 • ewaluacja i audyt projektu,
 • nadzór inwestorski i koszty zarządzania projektem.

Łączne koszty kwalifikowalne zadań sieciowych wyniosą: 5 573 131,00 PLN

Przebieg pętli głównej „projektowego szlaku”

Przebieg pętli głównej „projektowego szlaku” wraz z podpętlami

Na Dolnym Śląsku realizacja projektu obejmuje zadania:

 • budowę 17 parkingów przy obiektach pocysterskich o łącznej powierzchni 36.966 m²,
 • budowę 11 sanitariatów,
 • budowę 5 punktów informacji turystycznej,

zadania sieciowe:

 • • system infokiosków – 35 punktów,
 • • oznakowania obiektów – 108 tablic,
 • • oznakowania drogowe – 174 tablice,
 • • promocja oraz obsługa merytoryczna.

Łączny koszt kwalifikowany projektu: 20 735 379,75 mln zł.
Kwalifikowalny koszt inwestycji: 16 037 279,67 mln zł.
Pozostałe koszty kwalifikowane wynoszą: ponad 4 698 100,08 mln zł.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu jest przewidziany na grudzień 2011 r.