turystyka śląskie

Walne zebranie członków Śląskiej Organizacji Turystycznej

W dniu 30 maja odbyło się Walne Zebranie Śląskiej Organizacji Turystycznej. Podczas obrad przedstawiono sprawozdania finansowe,  z wykonania budżetu oraz zarządu z działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej w 2013 roku oraz podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w sprawozdań, udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2013 oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013.

 


Przeczytaj również