turystyka śląskie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Cyfrowy System Informacji Turystycznej (CSIT) dla województwa śląskiego w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski)Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w postępowaniu Nr SOT/1/2007 – „Cyfrowy System Informacji Turystycznej dla województwa śląskiego w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski”- za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez CONCEPT INTERMEDIA Marek Jagodziński, ul. Wodociągowa 18A, 87-100 Toruń.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i oferta ta uzyskała największą ilość punktów – 100 – liczoną według wzoru podanego w SIWZ, w jedynym kryterium oceny – cena.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 1 ważną ofertę.

Katowice, dnia 13 lipca 2007 r.


Przeczytaj również