turystyka śląskie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oznakowanie drogowe samochodowego Szlaku Zabytków Techniki w województwie śląskimNa podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m,

w postępowaniu Nr ŚOT/3/07 – „Oznakowanie drogowe samochodowego Szlaku Zabytków Techniki w województwie śląskim” za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: RESTAL Sp. z o.o. ul. Żerkowicka 1A 45-838 Opole

Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i oferta ta uzyskała największą ilość punktów – 100.
Obliczenia dokonano według wzoru podanego w SIWZ, w jedynym kryterium oceny – cena.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 1 ważną ofertę.

Drugi Wykonawca, – Firma Wielobranżowa „ZEBRA 2” Sylwester Respondek ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych a, oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 i pkt 7ustawy.

Katowice, dnia 24 lipca 2007 r.


Przeczytaj również