turystyka śląskie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie oferty, Nr Sprawy: ŚOT/1/2009

Dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w województwie śląskim w roku 2009 zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, mianowicie:
„ARC Rynek i Opinia” Sp. z o.o.
ul. J. Słowackiego 12, 01-627


Przeczytaj również