turystyka śląskie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SOT/2/2008

Wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w województwie śląskim w roku 2008 oraz wizerunku województwa i identyfikacji mieszkańców z regionem oraz sporządzenie raportu końcowego

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) z a w i a d a m i a m, że w postępowaniu Nr ŚOT/2/2008 (wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w województwie śląskim w roku 2008 oraz wizerunku województwa i identyfikacji mieszkańców z regionem oraz sporządzenie raportu końcowego) 3 oferty. Ofertom nadano numery według daty i godziny wpływu. Uzyskaną ilość punktów, 1) – kryterium cena – 50 %, 2) – zawartość merytoryczna konspektu przedstawiającego sposób realizacji przedmiotu zamówienia – 50 %) przedstawiono poniżej:

1) SMG/KRC Poland-Media S.A.
ul. Nowoursynowska 154A 02-797 Warszawa
łączna ilość punktów: – 97,28 pkt
w tym: cena: – 47,28 pkt
zawartość merytoryczna – 50,00 pkt

2) Instytut Turystyki Sp. z o.o.
ul. Merliniego 9A 02-511 Warszawa
łączna ilość punktów: – 81,92 pkt
w tym: cena: – 46,07 pkt
zawartość merytoryczna – 35,85 pkt

3) GfK Polonia Sp. z o.o
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
łączna ilość punktów: – 75,06
w tym: cena: – 50
zawartość merytoryczna -25,06

2. wybrana została oferta Nr 1 złożona przez:

1) SMG/KRC Poland-Media S.A.
ul. Nowoursynowska 154A 02-797 Warszawa
Oferta uzyskała łączną ilość punktów – 97,28.
Obliczenia liczby punktów dokonano według wzoru zawartego SIWZ.

Katowice dnia 23 czerwca 2008 r.


Przeczytaj również