turystyka śląskie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie koncepcji metodologicznej oraz wykonanie na jej podstawie badań ruchu turystycznego i preferencji turystów odwiedzających województwo śląskie.Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w postępowaniu Nr ŚOT/2/07 – „Opracowanie koncepcji metodologicznej oraz wykonanie na jej podstawie badań ruchu turystycznego i preferencji turystów odwiedzających województwo śląskie” – za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez SMG/KRC Poland – Media S.A., ul. Nowoursynowska 154a, 02-797 Warszawa.

Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i oferta ta uzyskała największą ilość punktów – 99,34 – liczoną według wzoru podanego w SIWZ.

W sumie złożono 2 ważne oferty:
1. Oferta nr 1 firma SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursynowska 154a, 02-797 Warszawa- oferta uzyskała w sumie 99,34 punkty (w tym 49,34 pkt, w kryterium oceny cena oraz 50,00 pkt. w kryterium oceny – zawartość merytoryczna).
2. Oferta nr 2 firma Instytut Turystyki, ul. Merliniego 9a, 02-511 Warszawa – oferta uzyskała w sumie 88,23 pkt. ( w tym 50,00 punktów w kryterium oceny – cena i 38,23 pkt. w kryterium oceny – zawartość merytoryczna).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 19 lipca 2007 r. w siedzibie Zamawiającego.

Katowice, dnia 11 lipca 2007 r.


Przeczytaj również