turystyka śląskie

REGULAMIN „Konkursy slaskie.travel”

REGULAMIN „Konkursy slaskie.travel”

§ 1
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. „Akcja” – seria konkursów prowadzonych pod nazwą „Konkursy slaskie.travel” na zasadach określonych Regulaminem.
2. „Konkurs” – pojedynczy element akcji „Konkursy slaskie.travel”
3. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000196452 i numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9542494931.
4. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca konto na Facebooku.
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja prowadzona jest w celu promocji serwisu www.slaskie.travel, którego administatorem jest Organizator. W ramach akcji przeprowadzone zostaną pojedyncze konkursy.
2. Akcja ma charakter ogólnopolski.
3. Konkurs nie jest grą ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Akcja będzie prowadzona za pośrednictwem profilu facebook: www.facebook.com/informacja.turystyczna
5. Uczestnikiem Akcji na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W Akcji nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. W trakcie trwania Akcji Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
8. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
9. Uczestnik może wziąć udział w każdym Konkursie w ramach „Akcji”.
10. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, współorganizowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. Informacje niezbędne do przeprowadzenia konkursu Uczestnik przekazuje Organizatorowi. 11. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika
§ 3
ZASADY PROWADZENIA AKCJI
1. Aby wziąć udział w Akcji należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu dostępnego pod adresem https://www.silesia-sot.pl/regulamin-konkursy-slaskie-travel/2018/04/16 Udział w Akcji oznacza akceptację Regulaminu.
c. spełnić pozostałe warunki wyszczególnione każdorazowo w informacji o konkursie na FB lub portalu www.slaskie.travel
d. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-d niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Spośród Zgłoszeń Konkursowych w ramach każdego Konkursu, zwycięzców wybierze przedstawiciel Organizatora. 4. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w opisie Konkursu, nie biorą udziału w Konkursie. 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Akcji.
§ 4
NAGRODY AKCJI I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. W ramach Konkursu podczas Akcji przewidziane są nagrody.
2. Po terminie spełnienia warunków konkursowych przedstawiciel Organizatora wybierze osoby, które spełniły warunki poszczególnego konkursu w ramach akcji.
3. Do zadań przedstawiciela Organizatora należy stwierdzanie ważności wyników Konkursów w ramach Akcji oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Akcji oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
4. Nagrodami są gadżety i materiały promocyjne.
§ 5
ZMIANA REGULAMINU AKCJI
1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.
§ 6
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU AKCJI
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 16.08.2016 r.
§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu w ramach Akcji (imienia, nazwiska) na profilu FB oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
§ 8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na profilu FB przy poście dotyczącym Konkursu.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu w ramach Akcji są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko a w razie wysyłki pocztowej nagród: również: ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość.
3. Uczestnik powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: info@silesia.travel. Jednocześnie każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w poście dotyczącym Konkursu na profilu FB wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.
4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
5. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 3 dni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody lub w terminie wskazanym w danym konkursie oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, nagroda przepada i może być rozdana ponownie lub wręczona kolejnej osobie, która nabyłaby prawo do uzyskania nagrody w ramach danego konkursu.
6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§ 9
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkursy slaskie.travel” na następujący adres: Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: info@silesia.travel, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 1 tygodnia od czasu jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie https://www.silesia-sot.pl/regulamin-konkursy-slaskie-travel/2018/04/16 oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 


Przeczytaj również