turystyka śląskie

Sprostowanie zapisów w ramach projektu Mobilne Śląskie

Sprostowanie zapisów – oczywistej omyłki pisarskiej, nie powodujących zmiany warunków udziału w postępowaniu oraz nie powodujących zmiany ogłoszenia zamieszczonego w bazie konkurencyjności REGULAMINU ZAPYTANIA OFERTOWEGO przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności wg pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz ES na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie” Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem.

logo efs mobilne slaskie


Przeczytaj również